welcome to HUSO.KPRU News


News

ข้อมูล พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

by admin, 29 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 29 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 23 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการเข้าพรรษาสร้างบุญ ปีที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 23 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

กำหนดการเริ่มเข้าสู่ระบบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.

by admin, 13 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (ชั้น1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 10 กรกฎาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 29 มิถุนายน 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรภายใน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 24 มิถุนายน 2563

Read more
News

ข้อมูล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

by admin, 26 พฤษภาคม 2563

Read more