welcome to HUSO.KPRU News


News

ข้อมูล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

by admin, 26 พฤษภาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนใหม่ทั้ง 2 ท่าน (อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ‍ขอแสดงความยินดี กับ ดร.คนใหม่ทั้ง 2 ท่าน  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

by admin, 20 พฤษภาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 2 มีนาคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 30 บาท (พร้อมอาหารว่าง/เอกสารประกอบ/และมีใบประกาศให้ด้วย)

>>สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.. (ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน)

by admin, 22 กุมภาพันธ์ 2563

Read more